Shan Shui Yun

Shan Shui Yun
山水韵

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Shan Shui Yun 2014 Shan Shui Yun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian