San Ji Pu Bing

San Ji Pu Bing
三级普饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

San Ji Pu Bing 2006 San Ji Pu Bing 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
San Ji Pu Bing 2004 San Ji Pu Bing 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian