Rui Hou Pu Chun Zhuan Cha

Rui Hou Pu Chun Zhuan Cha
沱茶睿猴谱春砖茶

Propose Changes

Xiaguan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Rui Hou Pu Chun Zhuan Cha 2015 Rui Hou Pu Chun Zhuan Cha 400g
6 pieces in a tong, 24 pieces in a jian