Rui Hou Pu Chun Tuo Cha

Rui Hou Pu Chun Tuo Cha
沱茶睿猴谱春沱茶

Propose Changes

Xiaguan

150g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Rui Hou Pu Chun Tuo Cha 2015 Rui Hou Pu Chun Tuo Cha 150g
18 pieces in a tong, 72 pieces in a jian