Rui Hou Pu Chun Bing Cha

Rui Hou Pu Chun Bing Cha
沱茶睿猴谱春饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Rui Hou Pu Chun Bing Cha 2015 Rui Hou Pu Chun Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian