Qun Feng Zhi Shang

Qun Feng Zhi Shang
群峰之上

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qun Feng Zhi Shang 2016 Qun Feng Zhi Shang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian