Qing Xin Jin Cha

Qing Xin Jin Cha
沱茶青心紧茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qing Xin Jin Cha 2015 Qing Xin Jin Cha 250g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian