Qing Qi Zi Bing Cha

Qing Qi Zi Bing Cha
沱茶青七子饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qing Qi Zi Bing Cha 2011 Qing Qi Zi Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian