Qing Feng Shang Pin

Qing Feng Shang Pin
沱茶清风上品

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qing Feng Shang Pin 2012 Qing Feng Shang Pin 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian