Qiao Mu Gong Bing

Qiao Mu Gong Bing
沱茶乔木贡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Qiao Mu Gong Bing 2015 Qiao Mu Gong Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Qiao Mu Gong Bing 2014 Qiao Mu Gong Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Qiao Mu Gong Bing 2013 Qiao Mu Gong Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian