Qi Zi Bing Li He

Qi Zi Bing Li He
沱茶七子饼礼盒

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Qi Zi Bing Li He 2014 Qi Zi Bing Li He 357g
14 pieces in a tong.