Puzhen
璞真

Propose Changes

Xizi Hao

400g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh
Region: Jinggu

Productions

2008 Puzhen 250g
2007 Puzhen 400g