Pu Zhi Wei

Pu Zhi Wei
普知味

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
5 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Pu Zhi Wei 2015 Pu Zhi Wei 357g
7 pieces in a tong.
Pu Zhi Wei 2014 Pu Zhi Wei 357g
Pu Zhi Wei 2012 Pu Zhi Wei 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Pu Zhi Wei 2011 Pu Zhi Wei 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Pu Zhi Wei 2009 Pu Zhi Wei 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian