Pu Ti Yuan

Pu Ti Yuan
菩提缘

Propose Changes

Menghai Tea Factory

1000g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Pu Ti Yuan 2006 Pu Ti Yuan 1000g
12 pieces in a tong.