Pu Er Zhuan Cha

Pu Er Zhuan Cha
沱茶普洱砖茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Pu Er Zhuan Cha 2013 Pu Er Zhuan Cha 250g
60 pieces in a tong.