Pu Er Yuan

Pu Er Yuan
普洱源

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Pu Er Yuan 2015 Pu Er Yuan 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian