Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Tuo

Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Tuo
沱茶南诏珍藏特制沱

Propose Changes

Xiaguan

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Tuo 2015 Nan Zhao Zhen Cang Te Zhi Tuo 200g
5 pieces in a tong, 80 pieces in a jian