Nan Zhao Yu Bing

Nan Zhao Yu Bing
沱茶南诏御饼

Propose Changes

Xiaguan

500g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Zhao Yu Bing 2008 Nan Zhao Yu Bing 500g
16 pieces in a tong.