Nan Zhao Jin Ya Tuo

Nan Zhao Jin Ya Tuo
沱茶南诏金芽沱

Propose Changes

Xiaguan

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Zhao Jin Ya Tuo 2016 Nan Zhao Jin Ya Tuo 200g
60 pieces in a tong.