Nan Zhao Hou Zhuan

Nan Zhao Hou Zhuan
沱茶南诏厚砖

Propose Changes

Xiaguan

454g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Zhao Hou Zhuan 2008 Nan Zhao Hou Zhuan 454g
22 pieces in a tong.