Nan Nuo Ye Sheng Cha ( Zhen Cang Ban )

Nan Nuo Ye Sheng Cha ( Zhen Cang Ban )
南糯野生茶(珍藏版)

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Nuo Ye Sheng Cha ( Zhen Cang Ban ) 2003 Nan Nuo Ye Sheng Cha ( Zhen Cang Ban ) 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian