Nan Nuo Gong Bing

Nan Nuo Gong Bing
南糯贡饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Nan Nuo Gong Bing 2005 Nan Nuo Gong Bing 200g
5 pieces in a tong, 20 pieces in a jian