Meng Ku Rong Shi Wu Ming

Meng Ku Rong Shi Wu Ming
勐库戎氏无名

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Wu Ming 2014 Meng Ku Rong Shi Wu Ming 500g
10 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Wu Ming 2013 Meng Ku Rong Shi Wu Ming 500g
1 pieces in a tong, 6 pieces in a jian