Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan

Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan
勐库戎氏大雪山

Propose Changes

Shuang Jiang Mengku

500g
6 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 2016 Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 2014 Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 500g
Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 2013 Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 100g
5 pieces in a tong.
Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 2013 Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 2012 Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 500g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 2011 Meng Ku Rong Shi Da Xue Shan 500g
7 pieces in a tong, 14 pieces in a jian