Meng Hai Zhi Chun

Meng Hai Zhi Chun
勐海之春

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
9 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Hai Zhi Chun 2012 Meng Hai Zhi Chun 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Chun 2011 Meng Hai Zhi Chun 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Chun 2010 Meng Hai Zhi Chun 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Chun 2009 Meng Hai Zhi Chun 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Chun 2008 Meng Hai Zhi Chun 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Chun 2007 Meng Hai Zhi Chun 400g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Chun 2006 Meng Hai Zhi Chun 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Chun 2006 Meng Hai Zhi Chun 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Meng Hai Zhi Chun 2005 Meng Hai Zhi Chun 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian