Meng Hai Chun Jian Tuo Cha

Meng Hai Chun Jian Tuo Cha
勐海春尖沱茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Meng Hai Chun Jian Tuo Cha 2005 Meng Hai Chun Jian Tuo Cha 250g
4 pieces in a tong, 100 pieces in a jian