Mei Hua Bing Cha

Mei Hua Bing Cha
沱茶梅花饼茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Mei Hua Bing Cha 2017 Mei Hua Bing Cha 100g
5 pieces in a tong, 120 pieces in a jian