Ma Hei Yuan Cha

Ma Hei Yuan Cha
沱茶麻黑圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ma Hei Yuan Cha 2012 Ma Hei Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian