Lv Yan Yuan Tuo Cha

Lv Yan Yuan Tuo Cha
沱茶绿酽缘沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lv Yan Yuan Tuo Cha 2014 Lv Yan Yuan Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong.