Lv Da Shu Zhuan Cha

Lv Da Shu Zhuan Cha
沱茶绿大树砖茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lv Da Shu Zhuan Cha 2015 Lv Da Shu Zhuan Cha 250g
4 pieces in a tong, 64 pieces in a jian