Long Zhu Yuan Cha

Long Zhu Yuan Cha
龙柱圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Long Zhu Yuan Cha 2011 Long Zhu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Long Zhu Yuan Cha 2009 Long Zhu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Long Zhu Yuan Cha 2007 Long Zhu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian