Long Ma Yuan Cha

Long Ma Yuan Cha
沱茶 龙马圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

  Long Ma Yuan Cha 2016 Long Ma Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian