Long Ma Jin Bing

Long Ma Jin Bing
沱茶龙马金饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Long Ma Jin Bing 2015 Long Ma Jin Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Long Ma Jin Bing 2014 Long Ma Jin Bing 357g
7 pieces in a tong.
Long Ma Jin Bing 2012 Long Ma Jin Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian