Liu Xing Kong Que

Liu Xing Kong Que
六星孔雀

Propose Changes

Menghai Tea Factory

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Liu Xing Kong Que 2003 Liu Xing Kong Que 400g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian