Liu Xing Cha Wang

Liu Xing Cha Wang
沱茶六星茶王

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Liu Xing Cha Wang 2014 Liu Xing Cha Wang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian