Liu Mian Fo Ban Shan Jin Cha

Liu Mian Fo Ban Shan Jin Cha
沱茶六面佛班禅紧茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Liu Mian Fo Ban Shan Jin Cha 2009 Liu Mian Fo Ban Shan Jin Cha 250g
18 pieces in a tong.