Liu Liu Da Shun

Liu Liu Da Shun
六六大顺

Propose Changes

Menghai Tea Factory

660g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Liu Liu Da Shun 2016 Liu Liu Da Shun 660g
12 pieces in a tong.