Ling She Xian Bao

Ling She Xian Bao
灵蛇献宝

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ling She Xian Bao 2013 Ling She Xian Bao 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian