Liang Zai Pin

Liang Zai Pin
老同志良再品

Propose Changes

Haiwan

275g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Liang Zai Pin 2013 Liang Zai Pin 275g
Liang Zai Pin 2013 Liang Zai Pin 400g
5 pieces in a tong, 10 pieces in a jian