Li Li Xiang

Li Li Xiang
粒粒香

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Li Li Xiang 2006 Li Li Xiang 200g
7 pieces in a tong, 110 pieces in a jian