Li Bin Tuo Cha

Li Bin Tuo Cha
沱茶礼宾沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Li Bin Tuo Cha 2010 Li Bin Tuo Cha 100g
120 pieces in a tong.