Li Bin Jin Cha

Li Bin Jin Cha
沱茶礼宾紧茶

Propose Changes

Xiaguan

250g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Li Bin Jin Cha 2010 Li Bin Jin Cha 250g
2 pieces in a tong.