Lao Shu Yuan Cha

Lao Shu Yuan Cha
沱茶 老树圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

  Lao Shu Yuan Cha 2013 Lao Shu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian