Lao Shu Yuan Cha

Lao Shu Yuan Cha
老树圆茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
3 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Shu Yuan Cha 2016 Lao Shu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
Lao Shu Yuan Cha 2004 Lao Shu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian
Lao Shu Yuan Cha 2001 Lao Shu Yuan Cha 357g
7 pieces in a tong, 84 pieces in a jian