Lao Shu Sheng Tai Yuan Cha

Lao Shu Sheng Tai Yuan Cha
沱茶老树生态圆茶

Propose Changes

Xiaguan

400g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Shu Sheng Tai Yuan Cha 2015 Lao Shu Sheng Tai Yuan Cha 400g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian