Lao Shu Sheng Tai Tuo Cha

Lao Shu Sheng Tai Tuo Cha
沱茶老树生态沱茶

Propose Changes

Xiaguan

100g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Shu Sheng Tai Tuo Cha 2011 Lao Shu Sheng Tai Tuo Cha 100g
125 pieces in a tong.