Lao Pao Bing Cha

Lao Pao Bing Cha
沱茶老泡饼茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Lao Pao Bing Cha 2017 Lao Pao Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Lao Pao Bing Cha 2016 Lao Pao Bing Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian