Lao Cha Tou Bing

Lao Cha Tou Bing
老茶头饼

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
1 Production(s)

Tea Type: Ripe Pu'erh

Productions

Lao Cha Tou Bing 2008 Lao Cha Tou Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian