Lao Ban Zhang Sheng Tai Tuo

Lao Ban Zhang Sheng Tai Tuo
老班章生态沱

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Ban Zhang Sheng Tai Tuo 2004 Lao Ban Zhang Sheng Tai Tuo 200g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian