Lao Ban Zhang Gao Ji Tuo Cha

Lao Ban Zhang Gao Ji Tuo Cha
老班章高级沱茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

200g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Lao Ban Zhang Gao Ji Tuo Cha 2004 Lao Ban Zhang Gao Ji Tuo Cha 200g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian